Strona główna

Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu
Dostępny jest pod adresem: https://zabiedoly.pl
Data opublikowania strony internetowej: 7 grudnia 2018 roku
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 9 stycznia 2023 roku
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Powody wyłączeń:

 

Elementy niedostępne to m.in.:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 9 stycznia 2023 roku
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 29 marca 2023 roku
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności:Przegląd deklaracji został zrealizowany na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością prosimy o kontakt: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Justyna Stolka oraz Dawid Skrzypek
Email do osoby kontaktowej: sekretariat@mzdim.bytom.pl lub koordynator.dostepnosci@mzdim.bytom.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej: (32) 396 97 69 lub (32) 396 97 04

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Metodologia badań

Witryna została przeskanowana za pomocą ogólnodostępnego narzędzia w sieci Internet o nazwie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (dostępnego pod adresem https://wave.webaim.org/) przeznaczonego do badania dostępności stron internetowych. Wynik skanowania zwrócił:


Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom

Dojazd do siedziby Zarządu

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego Zarządu znajdują się przystanki: przy ulicy Chrobrego - linie autobusowe: 24, 52, 53, 99, 104 113N, 700, przy placu Akademickim - linie autobusowe:  114, 192 oraz przy placu Jana III Sobieskiego - linie autobusowe: 42, 85, 91, 114, 148, 185, 192, 227, 608, M3, M102, 830 (stan na 20 lipca 2022 roku). W odległości ok. 700 metrów znajduje się przystanek przy placu Sikorskiego - linie tramwajowe: 0, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 38, 40, 49 (stan na 20 lipca 2022 roku).

rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku można dostać się wejściem głównym od strony ul. Smolenia 35. Siedziba znajduje się na drugim i trzecim piętrze.

Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ponieważ do wejścia na parter prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę. Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać ochronę i uzyskać pomoc w wejściu do budynku.

Dostępność parkingu

Przy ul. Smolenia 35 są oznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od tych miejsc parkingowych do wejścia prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Dostępność toalety

W Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

Ułatwienia:

Tłumacz polskiego języka migowego dostępny po zgłoszeniu z 3 dniowym wyprzedzeniem.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej (Parter - kancelaria Urzędu Miejskiego, pokój numer 16).

Utrudnienia:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

W budynku nie ma windy.